Upplåtelse i andrahand

Upplåtelse i andrahand

Allmänt

Med styrelsens tillstånd har du under vissa förutsättningar rätt att upplåta din bostadsrätt i andrahand. Frågan om en andrahandsupplåtelse föreligger eller inte är oberoende av huruvida någon ersättning betalas till bostadsrättshavaren. Upplåtelse i andrahand regleras i 7 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614). Av bestämmelsen framgår i huvudsak att en bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andrahand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Enligt 11 § samma lag och kapitel gäller att om styrelsen vägrar att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andrahand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.


För att tillstånd till upplåtelse i andrahand ska godkännas behöver du ange godtagbara skäl. Exempel på vanliga situationer där ett tillstånd kan ges är när bostadsrättshavaren vill studera eller arbeta på annan ort, vistas utomlands eller på annan ort i landet, vårda en anhörig eller sammanbo med någon på prov. Tillstånd kan också lämnas t.ex. när den som förvärvar en bostadsrätt vill upplåta lägenheten under en övergångstid för att kunna avsluta en tjänst eller liknande. En sådan situation är när en bostadsrätt förvärvas inför en pensionering (prop. 2013/14:142 s. 21 f.).

Upplåtelse i andrahand hos Brf. Breitenfeld

När tillstånd till upplåtelse i andrahand lämnas av Brf. Breitenfeld begränsas tiden vanligen till sex månader åt gången, men tillstånd i upp till ett år kan förekomma beroende av omständigheter i det enskilda fallet. Vid byte av andrahandshyresgäst under upplåtelsetiden ska ny ansökan göras till styrelsen. Den tid som bostadsrätten har upplåtits kan då komma att avräknas från den påföljande upplåtelsen.


Avgift vid andrahandsupplåtelse

I enlighet med föreningens stadgar tar föreningen ut en årlig avgift för andrahandsupplåtelser som får högst uppgå till 10% av gällande prisbasbelopp, beräknat på antal kalendermånad som lägenheten är upplåten. Avgiften kommer att faktureras i efterhand och betalas av medlemmen till föreningen. Läs mer i stadgarna under paragraf 9 § ...avgift för andrahands upplåtelse och paragraf 47 § Andrahandsuthyrning.


Fyll i och skicka in blanketten till styrelsen, eller lägg det i styrelsens brevlåda vid tvättstugan 64-66.

Särskilda bestämmelser om parkeringsplats i föreningens garage

Beträffande ingångna avtal med föreningen om att hyra parkeringsplats i föreningens garage, har föreningens styrelse gjort följande bedömning. Föreningen kan inte med anledning av en upplåtelse av en bostadsrätt i andrahand ensidigt häva avtalet om att hyra parkeringsplats i föreningens garage. Samma lagstadgade rätt att under vissa förhållanden upplåta bostadsrätt i andrahand gäller emellertid inte parkeringsplatser, varför föreningen har rätt att förena nyttjandet av parkeringsplatserna med vissa begränsningar. En sådan möjlighet skulle kunna vara att vägra upplåtelse av parkeringsplatserna i andrahand, dvs. att de skulle stå tomma under tiden för andrahandsupplåtelsen. Styrelsen har bedömt att en sådan begränsning inte är ändamålsenlig för det fall andrahandshyresgästen har behov av parkeringsplats. Parkeringsplatsen får därför upplåtas i andrahand under följande förutsättningar:


  • Tillstånd har lämnats till upplåtelse i andrahand av bostadsrätten.
  • Upplåtelsen sker till samma person som hyr bostadsrätten i andrahand och är begränsad till samma tidsperiod.
  • Upplåtelsen sker för högst samma belopp som bostadsrättsinnehavaren betalar till bostadsrättsföreningen.
  • Andrahandshyresgästens misskötsamhet kan leda till att nyttjanderätten hävs.
  • Bostadsrättsinnehavaren lämnar över nyckelbricka och eventuell dörröppnare till andrahandshyresgästen. Några extra nyckelbrickor eller dörröppnare kommer inte att lämnas ut av föreningen.


Om den som hyr en bostadsrätt i andrahand inte vill hyra parkeringsplatsen får föreningsmedlemmen antingen fortsätta betala för parkeringsplatsen och själv nyttja den eller säga upp avtalet enligt vad som gäller för uppsägningar.


Ange särskilt i din ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse av bostadsrätt om du även vill hyra ut din parkeringplats.