Stadgar, regler och ekonomi

Stadgar, regler och ekonomi

Stadgar

Stadgarna beskriver hur vår förening arbetar och vilka regler vi har att förhålla oss till. Här står det om styrelsens huvuduppgifter, samt vilka rättigheter och skyldigheter en medlem har. Enligt praxis är det endast under årsmötet som vi kan ändra i stadgarna.

Ordningsregler

Vi som bor i föreningen ska tillsammans skapa en trevlig boendemiljö och förvalta huset och gården som vi har.

Vi ska respektera varandra och har därför tillsammans upprättat ordningsregler. 

Ekonomisk översikt

Brf Breitenfeld har en god ekonomi med en nettoomsättning på ca 5,3 mnkr och en soliditet på ca 19%. Föreningen gjorde ett negativt resultat 2018 pga en stor omfattande gårdsrenovering men gör annars ett positivt resultat nästan varje år. Räntekostnaderna på föreningens lån har sänkts i samband med att de bundna lånen har blivit rörliga. Fastigheten har idag lån på ca 49 mnkr och det motsvarar en väldig låg belåningsgrad på uppskattningsvis under 20%. Det betyder att föreningen kan förhandla till sig förmånligare räntor och skydda sig bättre för framtida räntehöjningar. Föreningen har inte behövt höja månadsavgiften på flera år och istället kunnat använda överskott till att renovera och amortera ner fastighetslånen.


Föreningen har anställt en oberoende revisor som varje år ska granska föreningens årsredovisning och utföra en revision av styrelsens förvaltning. Revisorns uttalande finns i slutet på årsredovisningen.


Revisor

Mikael Thorsson

R3 Revisionsbyrå Göteborg AB

Tel: 031-730 44 00

Epost: revision@r3.se

Hemsida: www.r3.se


Årsredovisning

Senaste årsredovisningen hittar du här.


Uppdaterad 2019-12-24.

Årsstämma

Vi håller årligen ett möte under första kvartalet som är vårt högsta beslutande organ. Här får medlemmarna välja sin styrelse, valberedning och revisor för det aktuella året. Årsredovisningen för det gångna året presenteras och vi tar upp viktiga punkter som har hänt under året. 


Vi går igenom samtliga motioner som har skickats in senast en vecka innan årsstämman. En motion är ett förslag till ett beslut, och alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner till årsstämman. Det kan vara allt från renovering av balkonger till inköp av blommor på gården.


Vi uppmuntrar medlemmar att delta på årsstämman för där har ni möjligheten att påverka och göra era röster hörda! Det är för er egna trivsel i bostadsrättsföreningen och om ni inte tar initiativ så kanske ingen annan gör det heller.

Budget och underhållsplan

Budget 2020

Underhållsplan 2017-2027

BRF Breitenfeld

Stampgatan 56C

411 01 Göteborg

Copyright © All Rights Reserved